[cPanel] – Chỉ dẫn dùng chức năng Distant MySQL® trên Internet hosting cPanel

Chào bạn, trong bài này TinoHost sẽ chỉ dẫn người sử dụng dùng chức năng Distant MySQL® trên Internet hosting cPanel để thiết lập kết nối MySQL từ xa (Distant MySQL).

Thiết lập Distant MySQL và kết nối bằng thư viện PHP

Bước 1: Thiết tập Distant MySQL® (MySQL từ xa) trên Internet hosting

– Đăng vào Internet hosting cPanel , chọn phần Distant MySQL®

– Thêm Add Entry Host: Thêm vào liên hệ IP của Host được phép kết nối tới. Phần này có thể là Hostname (dạng: vps.area.com) hoặc IP (dạng: 103.130.218.6)

Thí dụ: Mình điền vào IP 103.130.218.6 đây là VPS mà mình sẽ kết nối tới máy chủ Internet hosting

– Bấm chọn Add Host , thành công sẽ xuất hiện thông tin như hình tại dưới.

Bước 2: Kết nối MySQL từ xa qua thư viện PHP

– Trên VPS IP 103.130.218.6 mình có 1 web site là https://tiennguyen.cf/ , mình tạo 1 file tên là remote-mysql.php nằm tại thư phần gốc của web site có nội dung như sau.

<?php $host= gethostname(); //Lấy Tên hostname tại server chứa web site. $ip = gethostbyname($host); //Lấy IP của Server $servername = “103.130.216.100”; //Thay đổi “localhost” bằng IP máy chủ Internet hosting $username = “tiennguyen_test”; //Thay đổi “username” bằng tên database $password = “tiennguyen@123”; //Thay đổi “password” bằng mật khẩu database // Create connection $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password); // Examine connection if (!$conn) {die(“Kết nối thất bại: ” . mysqli_connect_error()); } echo “Kết nối từ xa thành công tới máy chủ MySQL từ xa<br>”; echo “IP VPS: $ip<br>”; echo “IP máy chủ Internet hosting: $servername”; ?>

Xem Thêm  Bí quyết chơi rắn săn mồi on-line đạt điểm cực cao 2023

– Thông tin kết nối Database trên Internet hosting bạn đã có trước ấy, bạn có thể tham khảo bài viết sau để tạo new giả dụ chưa có: https://wiki.tino.org/docs/huong-dan-tao-database-tren-cpanel/

– Nội dung file tại trên chỉ là kết nối tới account mysql trên Internet hosting thôi chứ ko question bất kỳ câu lệnh nào tới database được gắn quyền có account mysql ấy

– Truy cập vào đường dẫn https://tiennguyen.cf/remote-mysql.php để đánh giá. Ví dụ truy cập kết nối được máy chủ MySQL từ xa thì sẽ hiển thị như hình dưới đây.

Thiết lập Distant MySQL và kết nối thông qua phần mềm MySQL Workbench

Phần này sẽ chỉ dẫn bạn kết nối qua phần mềm kết nối MySQL Server. Trên đây mình dùng phần mềm khá nức tiếng là MySQL Workbench của Oracle thiết kế

Bước 1: Tải phần mềm MySQL Workbench

– Bạn truy cập vào trang sau: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/, mình tải bản dành cho HĐH Home windows vì đang dùng Home windows 10.

– Bạn thực hành cài đặt phần mềm bình thường như những phần mềm khác.

Bước 2: Thiết tập Distant MySQL® (MySQL từ xa) trên Internet hosting

– Tương tự động như việc kết nối qua thư viện MySQL qua thư viện PHP, bạn vẫn buộc phải cần thực hiện tương tự động, nhưng lần này sẽ khác 1 chút.

– Phần Add Entry Host mình điền vào IP của máy được phép mở kết nối tới. Mình dùng máy tính cá nhân để kết nối, để lấy IP v4 public của máy mình vào trang https://ipecho.web/

Xem Thêm  Chỉ dẫn phương pháp xóa video trên TikTok “dễ như ăn kẹo”
Bước 3: Thiết lập kết nối MySQL

– Bạn mở phần mềm MySQL Workbench đã được cài đặt tại bước trước ấy.

– Chọn dấu (+) như hình dưới để mở kết nối MySQL new:

– Nhập những thông tin lần lượt theo hình dưới

Giải thích những phần như sau:

0: Bạn nhập tên của kết nối

1: Nhập Hostname: Đây có thể là IP hoặc hostname , mình kết nối tới Internet hosting có IP 103.130.216.100 có hostname là h216100.tino.org , vì vậy có thể điền vào 1 trong 2.

2: Username: Tên consumer MySQL

3: Bấm vào để để lưu lại mật khẩu cho account MySQL

4: Nhập vào mật khẩu

5: Đánh giá thử kết nối

– Thông tin “Connection Warning” có thể xuất hiện này do máy chủ MySQL trên Internet hosting là MariaDB Server. MySQL Workbench lại thiết kế cho MySQL Server. MariaDB Server được vươn lên là từ MySQL Server ra nên bạn có thể yên tâm là có tương thích nhé (ít nhất là có chức năng Import, Export database)

– Bạn tiếp tục chọn “Continute Anyway“, tiếp theo sẽ sẽ xuất hiện thông tin tạo thành công kết nối MySQL “Efficiently made the MySQL connection” , bạn chọn OK để hoàn thành

– Lúc tạo kết nối xong sẽ xuất hiện tại trong danh sách kết nối MySQL trên MySQL Workbench, bạn nháy đúp vào kết nối để mở lên và dùng.

– Về việc dùng MySQL Workbench bạn tham khảo tại đây: https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/

Xem Thêm  Phương pháp chuyển file Excel sang PDF giữ nguyên định dạng chuẩn nhất 2023